Kallelse till SANTs årsmöte 2019

Tid: Torsdag 16 Maj 2019 kl. 18:00-19:00

Lokal: Socialantropologiska institutionen. Stockholms universitet

Dagordning

 1. Mötets öppnade
 2. Val av mötesordförande
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsperson
 6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande samt mötets beslutsmässighet
 7. Verksamhetsrapport presenteras
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelse
 10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Förslag till stadgeändring (se bilaga)
 12. Val av styrelse 2018-2019
 13. Val av valberedning
 14. Val av revisorer
 15. Nästa konferens
 16. Övriga frågor

 

Mötets avslutande