Stadgar

Reviderades vid årsmötet 8 maj 2020

SVERIGES ANTROPOLOGFÖRBUND (SANT)

STADGAR
Fastställda vid konstituerande möte i Stockholm den 25 november 1991. Punkt 3 reviderades vid förbundets årsmöte den 24 mars 2007, och igen vid förbundets årsmöte den 18 april 2015. Punkt 6 reviderades vid förbundets årsmöte den 27 mars 2010. Punkt 4 och 5 reviderades vid förbundets årsmöte den 16 maj 2019.

1. SYFTE
Förbundets syfte är trefaldigt:
a) att främja den vetenskapliga utvecklingen och utbildningen inom antropologin och dess tillämpningsområden, samt att utgöra ett forum för antropologi i Sverige;
b) att i olika sammanhang verka för att antropologisk kunskap och kompetens främjas samt bevaka antropologers intresse som yrkeskår;
c) att sprida information om och verka för en ökad förståelse inom universiteten, hos myndigheter och bland allmänheten för antropologi som samhälls- och kulturvetenskap.

2. ORGANISATION
Förbundet är en rikstäckande organisation. Förbundet utser en styrelse genom val vid ordinarie årsmöte. Medlemmar i SANT kan lokalt bilda avdelningar.

3. MEDLEMMAR
Medlemskap äger de rätt till som är verksamma som antropologer i Sverige, eller på
annat sätt engagerar sig antropologiskt i svenska kultur- och samhällsförhållanden, och
uppfyller något av följande kriterier:

a) har licentiat- eller doktorsexamen i kultur/socialantropologi;
b) är antagen till forskarutbildning i kultur/socialantropologi;
c) är antagen till master- eller magisterutbildning eller har avlagt master-, magister eller
kandidatexamen med inriktning mot kultur/socialantropologi;
d) uppfyller inte de formella kraven enligt varken “a”, “b” eller “c” men besitter
motsvarande kompetens. Medlemskap beviljas efter ansökan och enligt SANT-styrelsens
bedömning.

4. STYRELSEN
Styrelsen väljs för en period av två år. Vid första stadgeenliga årsmötet väljs tre av styrelsens medlemmar för en period av två år och två för en period av ett år. I fortsättningen löper mandatperioden för två år.
Styrelsens ledamöter bör i regel ej väljas för fler än två perioder i följd.
Det är önskvärt att styrelsens ledamöter kommer från olika delar av landet.
Styrelsen består av fem ledamöter: Ordförande, sekreterare, kassör samt två övriga ledamöter.
Ordförande väljs av varje årsmöte. Övriga poster fördelas inom styrelsen.
Tre av styrelsens ledamöter skall vara antropologer med doktorsexamen.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av dess ledamöter är närvarande.
Styrelsesammanträdena skall protokollföras och justeras vid påföljande möte.
Styrelsen fastställer hur Förbundets firma skall tecknas.

5. REVISION AV RÄKENSKAPER
För granskning av Förbundets räkenskaper väljs på ordinarie årsmöte minst en revisor samt en suppleant. Förbundets bokslutsår avslutas den 31 december. Räkenskaperna skall minst en månad före ordinarie årsmöte överlämnas till revisorerna för granskning.

6. ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålles varje år på dag, tid, och plats som Styrelsen beslutar, dock senast före maj månads utgång. Det är önskvärt att platsen för årsmötet alternerar mellan olika universitetsorter. Extra årsmöte kan inkallas när Styrelsen så finner lämpligt eller när krav därom framställes av minst en tredjedel av Förbundets medlemmar. Kallelse till årsmötet skall utgå senast 35 dagar före mötet. Ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet. Vid årsmötet förekommer styrelseval, föredragande av /verksamhets-/ styrelse- och revisionsberättelser, fastställandet av medlemsavgifter, val av revisorer och revisorssuppleanter, samt tillsättning av valberedning för påföljande mandatperiod.

7. VALBEREDNING
Vid varje årsmöte tillsättes en valberedning om tre personer, varav en skall vara sammankallande. Dessa kan ej vara styrelseledamöter och är ej heller valbara till styrelsen. I valberedningens uppdrag ingår att vidtala och föreslå nya styrelseledamöter samt personer till ev. övriga förtroendeposter.

8. STADGEÄNDRING
För ändring av Förbundets stadgar fordras beslut vid ordinarie årsmöte. Minst två tredjedelar av de röstande måste stå bakom ett ändringsförslag för att det skall godkännas. Förslag om stadgeändring kan väckas av Styrelsen eller minst fem medlemmar. Vid kallelse till årsmöte där ärende om stadgeändring föreligger skall meddelanden härom innefattas i kallelsen.

9. FÖRBUNDETS UPPLÖSNING
Om Förbundet i en framtid upplöses skall dess behållna tillgångar överlämna till Vegafonden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s